bip.gov.pl
A A A K

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie, reprezentowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z siedzibą: ul. Marii Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno. Kontakt z Administratorem: pinb@pinbmogilno.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni w naszej jednostce Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizowaniem zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności;
      • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
      • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
      • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  c) Państwa dane mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią lub dla prawidłowej realizacji umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów w oparciu o przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych – zgodnie z ustawowym terminem ich przedawnienia.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie urzędy i instytucje państwowe na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmioty, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. z zakresu obsługi IT.
 6. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do realizacji świadczeń i innej działalności wynikającej z wymienionych wcześniej aktów prawnych.Opublikował: Mariusz Kowalczyk
Publikacja dnia: 09.02.2020
Podpisał: PINB Mogilno
Dokument z dnia: 12.06.2018
Dokument oglądany razy: 2 142